پنجشنبه، آذر ۰۸، ۱۳۸۶
دكتر محمد استعلامي

محمد استعلامي

رابطه این دو تن که یک تن شده اند ، در جهان بی مانند است و در مغرب زمین این رابطه را با هیچ رابطه دیگری نمی توان مقایسه کرد.

2 بیت آغازین در نسخه های مثنوی معنوی درست نوشته نشده است و غلط نيز خوانده می شود و ای کاش این 2 بیت مولانا درست خوانده مي شد تا انديشه مولانا به درستي فهمیده شود.

زمانی که مولانا و شمس یکدیگر را دیدند، مولانا خام نبود. آن دو تشنه بودند که یکدیگر را یافتند و همدیگر را ویران و دوباره ساختند. به هیچ وجه،بین مولانا و شمس رابطه مرید و مرادی وجود نداشته است.

مولانا بارها در آثارش عنوان کرده است که من در پی کسی بودم که او را برای خود قبله سازم.

رابطه این دوتن که یک تن شده اند، در جهان بی مانند است و در مغرب زمین این رابطه را با هیچ رابطه دیگری نمی توان مقایسه کرد.متاسفانه در غرب کلوپ های هم جنس گرایی متعددی با نام شمس راه افتاده و هر چه من و امثال من درباره رابطه مولانا و شمس به فارسی و دیگر زبان ها نوشته ایم، سودی دربر نداشته است.

مولوی نامی است که در یک قرن اخیر روی این شاعر گذاشته شده و این نام را در هیچ یک از متون گذشته فارسی نمی توان يافت.

من پس از این همه سال بررسی و عميق شدن در آثار مولانا معتقدم که مولانا تمام زندگی باطنی اش را در چنگش گرفته و عصاره اش را بر روی کاغذ آورده است.

مولانا در تمام زندگی من آمیخته شده است و حضور او را همواره در کنار خود حس می کنم.


***
انسانم آرزوست
سخنراني علي دهباشي ... اينجا
پيام دكتر قمر آريان ... اينجا

عكس هاي سالي بيداروطن ... اينجا
عكس هاي احمد باطبي ... اينجا

سخنراني دكتر بردبار ... اينجا
سخنراني دكتر توفيق سبحاني ... اينجا
سخنراني دكتر محمد استعلامي ... اينجا
سخنراني جمشيد مشايخي ... اينجا
سخنراني بهاءالدين خرمشاهي ... اينجا
tadaneh AT gmail DOT com
Links to this post:
ایجاد یک پیوند