چهارشنبه، دی ۰۵، ۱۳۸۶
آرامگاه فردوسی و مهدی اخوان ثالث

مشهد

مشهد

مشهد

مشهد

مشهد

مشهد

مشهد

مشهد

مشهد

مشهد
پوريا عالمي

مشهد

مشهد

مشهد

مشهد

مشهد

مشهد

مشهد

مشهد

مشهد

مشهد

مشهد

مشهد

مشهد

مشهد

مشهد

مشهد

مشهد

مشهد

مشهد

مشهد

مشهد

مشهد

مشهد

مشهد
فاطمه دهقان نيري، خواهر نسيبه، نسيبه فضل اللهي، پونه ابدالي، خسرو عباس خودلان، علي اكبر كرماني نژاد و راوي

مشهد

مشهد

مشهد

مشهد

مشهد

مشهد

مشهد
پونه ابدالي

مشهد
پوريا عالمي

مشهد
ابدالي و دهقان

مشهد
كرماني نژاد و عباس

مشهد

مشهد

مشهد

مشهد

شب يلدا... اينجا
داستان خواني ها ... اينجا
داستان نويسان ايراني ... اينجا
ديدار با خانواده وثوق ... اينجا
آرامگاه فردوسي و اخوان ثالث ... اينجا
حسين آتش پرور، نويسنده ... اينجا
محمدباقر كلاهي اهري ... اينجا
داستان نویسان مشهدی ... اينجا
شام در طرقبه ... اينجا
اختتاميه ... اينجا

سايت ... اينجا
نتايج جشنواره ... اينجا
بررسی جشنواره ... اینجا
نوبت "داستان ايراني" رسيد ... اينجا
تهران، پايتخت داستان ايراني نيست ... اينجا

قدم بخير هم مشهد رفته بود ... اينجا
مشهد

tadaneh AT gmail DOT com
Links to this post:
ایجاد یک پیوند