چهارشنبه، دی ۰۵، ۱۳۸۶
ديدار با حسين آتش پرور

مشهد

مشهد

مشهد

مشهد
ابوتراب خسروي و آتش پرور

مشهد

مشهد

مشهد

مشهد

مشهد
عليرضا محمودي ايرانمهر، يوسف عليخاني و آتش پرور

مشهد

مشهد

مشهد

***
شب يلدا... اينجا
داستان خواني ها ... اينجا
داستان نويسان ايراني ... اينجا
ديدار با خانواده وثوق ... اينجا
آرامگاه فردوسي و اخوان ثالث ... اينجا
حسين آتش پرور، نويسنده ... اينجا
محمدباقر كلاهي اهري ... اينجا
داستان نویسان مشهدی ... اينجا
شام در طرقبه ... اينجا
اختتاميه ... اينجا

سايت ... اينجا
نتايج جشنواره ... اينجا
بررسی جشنواره ... اینجا
نوبت "داستان ايراني" رسيد ... اينجا
تهران، پايتخت داستان ايراني نيست ... اينجا

قدم بخير هم مشهد رفته بود ... اينجا
مشهد

tadaneh AT gmail DOT com