جمعه، فروردین ۳۱، ۱۳۸۶
آرامگاه ابن حسام خوسفي
محمد ابن حسام ابن محمد خوسفي معروف به ابن حسام از شاعران مشهور قرن نهم و از جمله بزرگترين شاعران شيعه مذهب آن دوران است. عنوان شعري او در همه اشعارش ابن حسام است. وي از مردم خوسف از قراء قهستان خراسان بوده كه اكنون از بخش هاي تابع شهرستان بيرجند است و در همان جا روزگار را به زهد و ورع مي گذراند و دهقاني مي كرد. با طبع بلند و مهارتي كه در سرودن قصيده داشت از ستايش حكام عهد خويش خودداري كرد و به ستايش بزرگاندين همت گماشت. وي قصايد غرايي در مدح حضرت روسل (ص) و خاندان پاكش سروده است. وفات وي را به سال 875 ه. ش. نوشته اند و در اين محل كه به پايتخت شهرت دارد به خاك سپرده اند.
آرامگاه اين شاعر برجسته با شكل كنوني در اوايل دوره قاجاريه به وسيله امراي قهستان بازسازي شد.
آثار وي شامل:‌
1- ديوان اشعار:‌شامل قصايد؛ غزليات و انواع ديگر نظم
2- نثر اللالي: منظومه اي است در قالب مثنوي مشتمل بر كلمات قصار مولي علي (ع)
3- خاوران نامه:‌ شامل 22500 بيت به بحر متقارب درباره جنگ هاي حضرت علي (ع)


به نقل از جام‌جم‌آنلاین


***

سفرنوشت ... اينجا
بند دره ... اينجا
قلعه بيرجند .... اينجا
اينجا ماخونيك است .... اينجا
آرامگاه حكيم نزاري قهستاني ... اينجا
آرامگاه ابن حسام خوسفي ... اينجا
بيرجند يعني شهر طوفان ... اينجا
شهيد ناصري .... اينجا

***
بیرجند ... اینجا
جشنواره تئاتر تك بيرجند ... اينجا
***
عكس‌هاي ديگر ... اینجا
tadaneh AT gmail DOT com