جمعه، فروردین ۳۱، ۱۳۸۶
بيرجند يعني شهر طوفان
birjandبرخي كلمه "بيرجند" را از دو جزء "بير" و "جند" مي دانند. بير به معني طوفان و جند به معناي شهر و به همين دليل اين شهر را شهر طوفان خوانده اند.
كساني كه با وضعيت اقليمي و آب و هوايي بيرجند آشنايي داشته باشند مي پذيرند كه نام " شهر طوفان يا شهر صاعقه و رعد و برق" براي بيرجند، نامي با مسما و مناسب است.
با اين حال برخي نيز اين عنوان را رد كرده و بيرجند را "شهر بلند"، "نيم شهر"، شهر چاه" و ... دانسته اند و معتقدند اگر گاهي در اين شهر، طوفان يا طوفان هايي برمي خيزد از نوع "تندباد" و "خاك‌باد"‌است كه آن هم در تابستان ها روي مي دهد.
از اسناد بازمانده دوران باستان تاريخ چنين برمي آيد كه "قهستان" در دوره باستان، خاستگاه و زيستگاه يكي از اقوام نژاد ايراني (پارسي) به نام "ساگارت" بوده و بخشي از ساتراپي چهاردهم هخامنشي به شمار مي آمده است. اين نظر را دو سند معتبر كهن توجيه و اثبات و نشوته ها و پژوهش هاي متاخران آن را تاييد مي كند:‌يكي كتيبه هاي هخامنشي و ديگر نوشته هاي مورخان يوناني مانند هردودوت.

شهر طوفان

شهر طوفان

شهر طوفان

شهر طوفان

شهر طوفان

شهر طوفان

شهر طوفان

شهر طوفان
به نقل از جام‌جم‌آنلاین
***
سفرنوشت ... اينجا
بند دره ... اينجا
قلعه بيرجند .... اينجا
اينجا ماخونيك است .... اينجا
آرامگاه حكيم نزاري قهستاني ... اينجا
آرامگاه ابن حسام خوسفي ... اينجا
بيرجند يعني شهر طوفان ... اينجا
شهيد ناصري .... اينجا

***
بیرجند ... اینجا
جشنواره تئاتر تك بيرجند ... اينجا
***
عكس‌هاي ديگر ... اینجا

tadaneh AT gmail DOT com