جمعه، اردیبهشت ۱۴، ۱۳۸۶
As the authors say
از گفته‌های ایتالو کالوینو ... اینجا
از گفته‌هاي طاهر بن‌جلون ... اينجا
از گفته‌هاي اسماعيل كاداره ... اينجا
از گفته‌هاي كارلوس فوئنتس ... اينجا
از گفته‌هاي ايزابل آلنده ... اينجا
از گفته‌هاي خوان رولفو ... اينجا
از گفته‌های خورخه لوئیس بورخس ... اينجا
از گفته‌های گابریل گارسیا مارکز ... اينجا
از گفته های ادوارد مورگان فورستر ... اينجا
از گفته های ماریو بارگاس یوسا ... اينجا
از گفته های ویلیام فاکنر ... اینجا
tadaneh AT gmail DOT com
Links to this post:
ایجاد یک پیوند