پنجشنبه، آذر ۲۲، ۱۳۸۶
رونمايي مجموعه اشعار حميد مصدق؛ عكس هاي احمد باطبي

عكس: احمد باطبي
علي دهباشي و م.ع. سپانلو

عكس: احمد باطبي
رهاوي

عكس: احمد باطبي

عكس: احمد باطبي
محمد حقوقي

عكس: احمد باطبي

عكس: احمد باطبي

عكس: احمد باطبي

عكس: احمد باطبي
عليرضا رئيس دانا، مدير نشر نگاه

عكس: احمد باطبي

عكس: احمد باطبي

عكس: احمد باطبي
شمس لنگرودي

عكس: احمد باطبي
سيدعلي صالحي

عكس: احمد باطبي

عكس: احمد باطبي

عكس: احمد باطبي
فرزانه قوجلو

عكس: احمد باطبي
ناهيد طباطبايي

عكس: احمد باطبي

عكس: احمد باطبي

عكس: احمد باطبي
مفتون اميني

عكس: احمد باطبي
سيروس علي نژاد

عكس: احمد باطبي
سيمين بهبهاني

عكس ها: احمد باطبي
گزارش جلسه ... اينجا
عكس‌هاي جواد آتشباري از اين مراسم ... اينجا

عكس هاي احمد باطبي از شب رونمايي كتاب "انسانم آرزوست" در نشر نگاه

tadaneh AT gmail DOT com
Links to this post:
ایجاد یک پیوند