چهارشنبه، فروردین ۱۵، ۱۳۸۶
hilevar village

روستاي تاريخي حيله ور

روستاي تاريخي حيله ور

روستاي تاريخي حيله ور

روستاي تاريخي حيله ور

روستاي تاريخي حيله ور

روستاي تاريخي حيله ور

روستاي تاريخي حيله ور

روستاي تاريخي حيله ور

روستاي تاريخي حيله ور

روستاي تاريخي حيله ور

روستاي تاريخي حيله ور

روستاي تاريخي حيله ور

روستاي تاريخي حيله ور

سفرنوشت کندوان ... اینجا
عکس‌های روستای تاریخی کندوان ... اینجا
عکس‌های روستای مدفون در دل کوه "حیله‌ور" ... اینجا
عکس‌های رستوران هتل بین‌المللی کندوان ... اینجا
عکس‌های یکی از اتاق‌های هتل بین‌المللی کندوان ... اینجا
***
عکس‌های دیگر ... اینجا
tadaneh AT gmail DOT com