سه‌شنبه، دی ۲۶، ۱۳۸۵
پاموك به دنبال شب پاموك
الان ارسلان فصيحي، مترجم كتاب هاي اورهان پاموك زنگ زده بود. گفت: "ده دقيقه پيش با اورهان پاموك صحبت مي كردم. به دفتر كارش در استانبول زنگ زده بودم. آمريكا بود؛ در دانشگاه كلمبيا تدريس مي كند. نمي دانستم برگشته تركيه، در شب پاموك وقتي سفير تركيه گفت كه پاموك، يك روز سردبير روزنامه راديكال در تركيه بوده، متوجه شدم كه بايد برگشته باشد. به او زنگ زدم.
تا زنگ زدم و خودم را معرفي كردم گفت: خودم مي خواستم بهت زنگ بزنم. در روزنامه هاي تركيه خواندم كه در تهران، مراسمي گرفته ايد. خيلي خوشحال شدم.
مي پرسيد مراسم كجا برگزار شد؟ چه كساني صحبت كردند. چه مي گفتند و پرسيد چند نفر آمده بودند؟
گفتم به او كه سالن پر بود. گفت: نه چند نفر؟ گفتم: بيش از پانصد نفر.
بعد دوست داشت تصاويري از اين مراسم ببيند كه آدرس تادانه را برايش فرستادم."
tadaneh AT gmail DOT com
Links to this post:
ایجاد یک پیوند