چهارشنبه، دی ۰۶، ۱۳۸۵
عکس‌های تادانه از شب بهرام بیضایی
شبی عجیب بود. شبی به قدر هزار شب. شبی که فشار قبر را احساس کردم. شبی که آنقدر عکاس و آدم آمده بود نمی توانستم تکان بخورم. شبی که برایم خیلی شب بود. شبی که کسی را دیدم که ندیده بودم. شبی که ... به علی دهباشی گفتم خیلی چیزها خواهم نوشت سر فرصت از پشت صحنه شب های بخارا ولی حیف که آنقدر این شب ها زیاد هستند که نمی رسم حتی عکس هایشان را آماده کنم. فعلا گزارش این شب را به نقل از روابط عمومی شب های بخارا در اینجا بخوانید و بعد هم عکس های اختصاصی تادانه را ببینید:

شب‌های بخارا؛ شب بهرام بیضایی - عکس:‌یوسف علیخانی

شب‌های بخارا؛ شب بهرام بیضایی - عکس:‌یوسف علیخانی

شب‌های بخارا؛ شب بهرام بیضایی - عکس:‌یوسف علیخانی

شب‌های بخارا؛ شب بهرام بیضایی - عکس:‌یوسف علیخانی

شب‌های بخارا؛ شب بهرام بیضایی - عکس:‌یوسف علیخانی

شب‌های بخارا؛ شب بهرام بیضایی - عکس:‌یوسف علیخانی

شب‌های بخارا؛ شب بهرام بیضایی - عکس:‌یوسف علیخانی

شب‌های بخارا؛ شب بهرام بیضایی - عکس:‌یوسف علیخانی

شب‌های بخارا؛ شب بهرام بیضایی - عکس:‌یوسف علیخانی

شب‌های بخارا؛ شب بهرام بیضایی - عکس:‌یوسف علیخانی

شب‌های بخارا؛ شب بهرام بیضایی - عکس:‌یوسف علیخانی

شب‌های بخارا؛ شب بهرام بیضایی - عکس:‌یوسف علیخانی

شب‌های بخارا؛ شب بهرام بیضایی - عکس:‌یوسف علیخانی

شب‌های بخارا؛ شب بهرام بیضایی - عکس:‌یوسف علیخانی

شب‌های بخارا؛ شب بهرام بیضایی - عکس:‌یوسف علیخانی

شب‌های بخارا؛ شب بهرام بیضایی - عکس:‌یوسف علیخانی

شب‌های بخارا؛ شب بهرام بیضایی - عکس:‌یوسف علیخانی

شب‌های بخارا؛ شب بهرام بیضایی - عکس:‌یوسف علیخانی

شب‌های بخارا؛ شب بهرام بیضایی - عکس:‌یوسف علیخانی

شب‌های بخارا؛ شب بهرام بیضایی - عکس:‌یوسف علیخانی

شب‌های بخارا؛ شب بهرام بیضایی - عکس:‌یوسف علیخانی

شب‌های بخارا؛ شب بهرام بیضایی - عکس:‌یوسف علیخانی

شب‌های بخارا؛ شب بهرام بیضایی - عکس:‌یوسف علیخانی

شب‌های بخارا؛ شب بهرام بیضایی - عکس:‌یوسف علیخانی

شب‌های بخارا؛ شب بهرام بیضایی - عکس:‌یوسف علیخانی

شب‌های بخارا؛ شب بهرام بیضایی - عکس:‌یوسف علیخانی

شب‌های بخارا؛ شب بهرام بیضایی - عکس:‌یوسف علیخانی

شب‌های بخارا؛ شب بهرام بیضایی - عکس:‌یوسف علیخانی

شب‌های بخارا؛ شب بهرام بیضایی - عکس:‌یوسف علیخانی

شب‌های بخارا؛ شب بهرام بیضایی - عکس:‌یوسف علیخانی

شب‌های بخارا؛ شب بهرام بیضایی - عکس:‌یوسف علیخانی

شب‌های بخارا؛ شب بهرام بیضایی - عکس:‌یوسف علیخانی

شب‌های بخارا؛ شب بهرام بیضایی - عکس:‌یوسف علیخانی

شب‌های بخارا؛ شب بهرام بیضایی - عکس:‌یوسف علیخانی

شب‌های بخارا؛ شب بهرام بیضایی - عکس:‌یوسف علیخانی

شب‌های بخارا؛ شب بهرام بیضایی - عکس:‌یوسف علیخانی

شب‌های بخارا؛ شب بهرام بیضایی - عکس:‌یوسف علیخانی

شب‌های بخارا ... اینجا

tadaneh AT gmail DOT com
Links to this post:
ایجاد یک پیوند