دوشنبه، خرداد ۲۷، ۱۳۸۷
مجله بخارا، ويژه فريدون آدميت منتشر شد
بخارا 65 يادنامه دكتر فريدون آدميت در 580 صفحه منتشر شد .

گفتني است كه علي دهباشي هفده سال پيش ، در دوران سردبيري خود در مجلة كلك ، جشن نامه اي به مناسبت هفتاد سالگي دكتر آدميت و در زمان حيات وي منتشر كرد .

و آنچه در اين شماره مي خوانيد :
سرمقاله‌
پايان‌ شب‌ سخن‌ سرايي‌ / علي‌ دهباشي‌ 9
كتابشناسي‌ آثار و تأليفات‌ دكتر فريدون‌ آدميت‌ / علي‌ دهباشي‌ 28
آدميت‌، يك‌ دور تمام‌
به‌ ياد فريدون‌ / دكتر هما ناطق‌ 37
استادم‌ فريدون‌ آدميت‌ / دكتر هما ناطق‌ 45
آن‌ درخت‌ برومند / دكتر سيما كوبان‌ 64
به‌ ياد دكتر فريدون‌ آدميت‌ / دكتر احسان‌ نراقي‌ 70
يادها از دكتر آدميت‌ / حجت‌الله‌ اصيل‌ 74
آدميت‌ و كتابخانه‌ ملي‌ / سيد عبدالله‌ انوار 78
خاطره‌هايي‌ از دكتر فريدون‌ آدميت‌ / دكتر عبدالرضا هوشنگ‌ مهدوي‌ 83
سرِ خاك‌ دكتر فريدون‌ آدميت‌ به‌ شهادت‌ بايستيم‌ / دكتر رضا براهني‌ 87
آدمي‌هاي‌ آدميت‌ / كيوان‌ سپهر 97
آدميت‌، ناسيوناليست‌ آزاده‌ / باقر مؤمني‌ 106
مرگ‌ چنين‌ خواجه‌ نه‌ كاري‌ است‌ خُرد / مسعود بهنود 110
آدميت‌ و دفاع‌ از حاكميت‌ ملي‌ / دكتر فريدون‌ زندفر 115
به‌ ياد فريدون‌ آدميت‌ / دكتر سعيد رهنما 123
فريدون‌ آدميت‌ مورخ‌ خردگرا / دكتر هايده‌ مغيثي‌ 125
آدميت‌ همواره‌ در تاريخ‌ ايران‌ حضور خواهد داشت‌ / فرشاد قربانپور 127
آدميت‌، ايراندوستي‌ آزاديخواه‌ / دكتر بهروز برومند 130
خاطرة‌ ديدار با زنده‌ياد دكتر آدميت‌ / دكتر محمد حسين‌ عزيزي‌ 133
تازه‌ها و پاره‌هاي‌ ايران‌شناسي‌ (58) / ايرج‌ افشار 136
سيري‌ در آثار مورخ‌ برجسته‌ انقلاب‌ مشروطه‌ ايران‌، دكتر فريدون‌ آدميت‌ /
دكتر حميد اكبري‌ 175
فيلسوف‌ تاريخ‌ ايران‌ / سرگه‌ بارسقيان‌ 188
آدميت‌، پدر علم‌ تاريخ‌ در ايران‌ / دكتر علي‌ اصغر حاج‌ سيدجوادي‌ 195
زيست‌ فرهنگ‌ آدميت‌ / محمد قائد 202
غفلت‌ آدميت‌ از دموكراسي‌ (گفت‌وگو با علي‌ ميرسپاسي‌) / فرشاد قربانپور 218
آدميت‌، مورخ‌ بيداري‌ / سيروس‌ علي‌نژاد 226
روشنفكر پوزيتيويست‌ (آدميت‌ روشنفكر در گفت‌وگو با فرزين‌ وحدت‌) /
فرشاد قربانپور 229
دكتر فريدون‌ آدميت‌؛ معمار فكر: ناگهان‌ از سرير زندگي‌ قيصر فتاد /
دكتر ناصر خادم‌ آدم‌ 234
آدميت‌، نخبه‌ نخبه‌گرا / دكتر رحيم‌ رئيس‌نيا 242
فرزانة‌ خردمندي‌ كه‌ همة‌... / دكتر كاظم‌ كردواني‌ 250
آدميت‌ و تك‌نگاري‌ / دكتر سيمين‌ فصيحي‌ 260
تاريخ‌ نگاري‌ دكتر فريدون‌ آدميت‌ / علي‌ اصغر حقدار 282
فريدون‌ آدميت‌، تاريخ‌ نگاري‌ خردمند و آزاديخواه‌ / هوشنگ‌ ماهرويان‌ 290
الگوي‌ تاريخ‌ نگاري‌ رئاليسم‌ در ايران‌ / دكتر صادق‌ زيباكلام‌ 294
آدميت‌، تاريخ‌ نگاري‌ فرهيخته‌ و ملي‌ / دكتر ناصر تكميل‌ همايون‌ 298
روش‌شناسي‌ تاريخي‌ فريدون‌ آدميت‌ / دكتر خسرو شاكري‌ 307
تاريخ‌ نگار فكر آزادي‌ / دكتر محمد توكلي‌ طرقي‌ 328
طرحي‌ نو درانديشه‌هاي‌ تاريخي‌ وشيوه‌هاي‌ تاريخ‌نگاري‌ /
دكتر حسينعلي‌ نوذري‌ 331
نگريستن‌ به‌ خود / حسن‌ قاضي‌ مرادي‌ 352
در خط‌ مقدم‌ (تاريخ‌ نگاري‌ آدميت‌ در گفت‌وگو با دكتر مهرزاد بروجردي‌) /
كيان‌ پارسا 357
آدميت‌ و مسأله‌ «روش‌» در تاريخ‌نگاري‌ / دكتر نصرالله‌ صالحي‌ 362
فريدون‌ آدميت‌ و داوريهاي‌ تاريخي‌ / عبدالله‌ شهبازي‌ 373
حكم‌ و حكم‌ تاريخ‌ عنايت‌ و آدميت‌ / محمد علي‌ آتش‌برگ‌ 377
آدميت‌ و تاريخ‌ مشروطيت‌
گفتگو با دكتر فريدون‌ آدميت‌ / ابوالفضل‌ زندي‌ 382
دكتر فريدون‌ آدميت‌ و انديشه‌ دموكراسي‌ در ايران‌ / دكتر داود هرميداس‌ باوند 390
آدميت‌ و تجدد / دكتر عباس‌ ميلاني‌ 397
آدميتي‌ كه‌ من‌ ديدم‌: شكيبايي‌ وعقلانيت‌ انتقادي‌ / گفت‌وگو با علي‌اصغرحقدار 399
انديشه‌ تجدد و اصلاحات‌ سياسي‌ به‌ روايت‌ فريدون‌ آدميت‌ / محمود معتقدي‌ 403
اميركبير و ايران‌
اميركبير و ايران‌ چگونه‌ نوشته‌ شد؟ / علي‌ دهباشي‌ 406
اميركبير در نثر فريدون‌ آدميت‌ / دكتر فريدون‌ آدميت‌ 425
ستايش‌ از فكر تاريخي‌ / مراد فرهادپور 443
نگاهي‌ به‌ كتاب‌ «تاريخ‌ فكر» / زامياد رمضاني‌ 447
به‌ بهانه‌ درگذشت‌ دكتر فريدون‌ آدميت‌ / رسول‌ جعفريان‌ 461
ما نگوئيم‌ بد و... / احسان‌ عبده‌ تبريزي‌ 465
دكتر آدميت‌ از نگاه‌ : احسان‌ يارشاطر، يان‌ ريشار، باقر پرهام‌، ماشاءالله‌ آجوداني‌ /
دكتر كيواندخت‌ قهاري‌ 471
آشفتگي‌ در فكر تاريخي‌ / دكتر احمد كريمي‌ حكاك‌ 481
انديشه‌ ترقي‌ و كنسطيطوسيون‌ / دكتر فرشته‌ نورايي‌ 485
فريدون‌ آدميت‌ و ماجراي‌ بحرين‌ / دبليو. جي‌. واگنر / هاشم‌ بناءپور 490
برخورد انديشه‌ها و تمدن‌ها / دكتر فريدون‌ آدميت‌ 495
در تفكر تاريخي‌ و روش‌ تحقيق‌ / دكتر فريدون‌ آدميت‌ 509
حقوق‌ بين‌الملل‌ در گسترش‌ جامعه‌ ملل‌ مترقي‌ و جهان‌ شمول‌ / علي‌ دهباشي‌ 542
فريدون‌ آدميت‌ و انديشه‌هاي‌ ميرزا آقاخان‌ كرماني‌ /
دكتر محمد ابراهيم‌ باستاني‌ پاريزي‌ 561
خراسان‌، مهمترين‌ روزنامة‌ خراسان‌ در انقلاب‌ مشروطه‌ / محمد گلبن‌ 588
اسناد محكمه‌ آقا سيد صادق‌ طباطبايي‌ / محمد حسن‌ طباطبايي‌ 598
tadaneh AT gmail DOT com
Links to this post:
ایجاد یک پیوند