شنبه، خرداد ۰۵، ۱۳۸۶
عکس‌هایی از جمشید شمسی‌پور

Jamshid Shamsipour

Jamshid Shamsipour

Jamshid Shamsipour

Jamshid Shamsipour

Jamshid Shamsipour

Jamshid Shamsipour

Jamshid Shamsipour

Jamshid Shamsipour

Jamshid Shamsipour

Jamshid Shamsipour

Jamshid Shamsipour

Jamshid Shamsipour

Jamshid Shamsipour

Jamshid Shamsipour

Jamshid Shamsipour

Jamshid Shamsipour

Jamshid Shamsipour

Jamshid Shamsipour

Jamshid Shamsipour

Jamshid Shamsipour

Jamshid Shamsipour

Jamshid Shamsipour

Jamshid Shamsipour

Jamshid Shamsipour

Jamshid Shamsipour

Jamshid Shamsipour

Jamshid Shamsipour

Jamshid Shamsipour

Jamshid Shamsipour

Jamshid Shamsipour

Jamshid Shamsipour

Jamshid Shamsipour

Jamshid Shamsipour

Jamshid Shamsipour

Jamshid Shamsipour

Jamshid Shamsipour

Jamshid Shamsipour
عكس‌ها:‌ یوسف علیخانی


***
منظومه ماسوله رودخان:
• به تالشی mp3
• به فارسی mp3

• گفتگو و چند "هسا شعر" تالشی و گیلکی
به همراه ترجمه فارسی
mp3

عکس‌ها

اینجا و اینجا و اینجا و اینجا را هم ببینید.
tadaneh AT gmail DOT com