پنجشنبه، اسفند ۱۰، ۱۳۸۵
صحبت‌های علی دهباشی در شب نسل پنجم
علی دهباشیعلی دهباشي،‌سردبیر مجله بخارا و مسوول برگزاری شب‌های بخارا در شب نسل پنجم گفت «امشب بيست و چهارمين شب از شب هاي بخارا را برگزار مي كنيم . پيشنهاد شبي براي داستان نويسي امروز ايران از سوي يوسف عليخاني به من داده شد و در مراحل بعد ، با كامران محمدي و محسن فرجي كار را پي گرفتيم تا به امشب رسيديم . امشب با همكاري مديران انتشارات ققنوس و خجسته ، آقايان امير حسين زادگان و رضا يكرنگيان برگزار مي شود . براي ما همه چيز به نوعي از تفكر آزاديخواهي و مشروطه طلبي آغاز شد ، نخستين حركت هاي اجتماعي كه بر اساس تفكر ضد استبدادي شكل گرفت كه در تمامي زمينه هاي زندگي تحولي عميق را به همراه داشت . از اين ما وارد دوران جديدي از حيات اجتماعي شديم كه هنوز ادامه دارد . تأثيرات اجتماعي در ادبيات ما به ويژه در شكل هاي شناخته شده آن كه نثر و شعر باشد اثراتي جدي به جاي گذاشت و آثاري متفاوت از لحاظ فرم و محتوا پديد آورد كه اين همه به دنبال آن تحولات اجتماعي بود.»
علي دهباشي در بخشي ديگر از سخنان خود تحليلي از داستان نويسي امروز ايران ارائه داد و در بخش پاياني چنين گفت : «امشب از آن جهت حائز اهميت است كه به نحوي اولين گردهم‌آيي گسترده داستان نويسان جوان در دوره اخير است و اگر حرف و سخني مطرح مي شود سندي است براي بررسي ها و پژوهش هاي بعدي و در نهايت مباحث امشب در تاريخ داستان نويسي ايران ضبط و ثبت خواهد شد.» دهباشي در پايان اظهار اميدواري كرد كه روزي اين نشست در ابعادي گسترده تر برگزار شود.
tadaneh AT gmail DOT com
Links to this post:
ایجاد یک پیوند