دوشنبه، فروردین ۰۶، ۱۳۸۶
سال نو مبارک
نوروز سلطان آمد، گل به گلستان آمد
مژده دهيد به دوستان، گل به گلستان آمد

نوروز در الموت ... اینجا
نوروز در گیلان ... اینجا و اينجا
نوروز در مازندران ... اینجا
***
نوروز در سما ... اینجا
نوروز در انبوه ... اينجا و اينجا و اينجا
***
پایگاهی برای دیلمستان بزرگ ... اینجا
***
نوروز در عهد ساسانیان ... اينجا
نوروز در فرهنگ و تاریخ ایران ... اينجا
نوروز در آنسوی مرزهای ايران ... اينجا
نوروز در اسلام ... اينجا
نوروز در روایـــــــــــــــــــــ ــــــات ... اينجا
جشن ملی نوروز در شاهنامه‌ فردوسي‌ بزرگ ... اينجا
هفت سين جاي‌گزين هفت شين ... اينجا
جشني به بلنداي تاريخ ... اينجا
نوروز در افغانستان ... اينجا
نوروز در تاجيكستان ... اينجا
نوروز در مصر ... اينجا
نوروز در زنگبار ... اينجا
نوروز در پاکستان ... اينجا
نوروز در قرقیزستان ... اينجا
نوروز در ترکمنستان ... اينجا
نوروز در قزاقستان ... اينجا
نوروز در آذربایجان ... اينجا
نوروز در مناطق کردنشین عراق و ترکیه ... اينجا
جشنواره بین المللی نوروز در تركيه ... اينجا
***
سروده‌هاي بهاري:
دقيقي مروزي(طوسي)
رودکی سمرقندی
مولوی-4
مولوی-3
عنصری -1
مولوی-2
مولوی-1
فریدون مشیری-1
حافظ شیرازی -8
حافظ شیرازی -7
حافظ شیرازی -6
حافظ شیرازی -5
حافظ شیرازی -4
حافظ شیرازی -3
حافظ شیرازی -2
حافظ شیرازی -1
***
قصه عمو نوروز ... اینجا
جغرافیای جشن نوروز ... اینجا
tadaneh AT gmail DOT com