یکشنبه، اسفند ۲۰، ۱۳۸۵
انبوه را دوست می‌دارم زیرا به قلب من نزدیک است
از اینجا رسیدم به اینجا. دریغم آمد شما را هم نبرم آنجا. من نمی‌دانم امین کیه اما می‌دانم "انبوه" کجاست و چقدر به قلب من نزدیک است. درباره قلب من اینجا زیاد نوشته شده. برای شناخت بیشتر "انبوه" هم اینجا را کلیک کنید. البته عکس‌های امین را من دوباره در تادانه منتشر می‌کنم که دوستان تادانه‌ای من هم بی نصیب نمانند و دخترکان و زنانان و مرداکان و انار درختان را ببینن.

جشن انار انبوه

جشن انار انبوه

جشن انار انبوه

جشن انار انبوه

جشن انار انبوه

جشن انار انبوه

جشن انار انبوه

جشن انار انبوه

جشن انار انبوه

جشن انار انبوه

جشن انار انبوه

جشن انار انبوه

جشن انار انبوه

جشن انار انبوه

جشن انار انبوه

جشن انار انبوه

جشن انار انبوه

جشن انار انبوه

tadaneh AT gmail DOT com