جمعه، دی ۰۸، ۱۳۸۵
زندگینامه عنایت الله مجیدی
* 14 آذر ماه 1322 شمسي در قرية كوشك بخش رودبار الموت به دنيا آمدم. چند سالي در همانجا، نزد آقا سيّدباقر حسيني ـ دائي نگارنده ـ كه مكتب دار ولايت بود، قرآن و اصول عقايد را آموختم. در سال 1333 به تهران آمدم. تحصيلاتم در نظام جديد، در مدرسة آموزش و پرورش شميران و نيز مدرسة همّت تجريش بود. بعد از اين مراحل، در رشتة منقول(= حقوق اسلامي) تحصيل خود را دنبال كردم و به اخذ گواهي نامه مربوط نايل آمدم. به اقتضاي شغل رسمي‌ام، - كه كتابداري است - چند دوره كتابداري را نيز گذرانده ام.
* به لطف استاد بديع الزّمان فروزانفر، از آذر ماه 1338 در دانشكدة علوم معقول و منقول(اكنون الهّيات و معارف اسلامي) به عنوان كتابدار مشغول بكار شدم . سالها به عنوان مخزن دار كتابخانه، فهرست نويس كتابهاي چاپي، مسئول بخش گردش كتاب، مسئول گردآوري منابع تحقيق مورد نياز كتابخانه، انجام وظيفه مي‌كردم و از فروردين 1358 تا پايان ارديبهشت ماه 1370 رئيس كتابخانة دانشكدة الهياّت بودم و با همين سمت بازنشسته شدم. مدتي نيز رئيس كتابخانة‌«بنياد مولوي» بودم. همكاري من با مركز دائرة‌المعارف بزرگ اسلامي ـ به معرفي استاد محمد تقي دانش پژوه - از سال 1364 شروع شد و از همان تاريخ تا هم اكنون كه مهر ماه 1384 است، - علاوه بر عضویت در شورای عالی علمی- رياست كتابخانه و مركز اسناد دائرة‌المعارف بزرگ اسلامي را به عهده دارم.
در سراسر دوران فعاليت فرهنگي خويش جز به امر كتاب و كتابداري، به هيچ كار رسمي ديگري نپرداخته‌ام، يعني دقيقاً 45 سال كتابدار و در خدمت اهل دانش بوده ام. ديگر آنكه در مدت اين خدمتگزاري، افتخار مصاحبت و همكاري نزديك چند تن از استادان گرانقدر را در كتابخانة‌ دانشكدة الهيات را داشته ام؛ از آن ميان بايد از استادان دانشمند محمد تقي مدرس رضوي، حكمت آل آقا، استاد محمد تقي دانش پژوه، دكتر محمد باقر حجتي، دكتر حسينعلي هروي ياد كنم.
درست است كه بيشترين دوران عمر اداري من در كتابخانة‌ دانشكدة‌ الهّيات گذشته است و احياناً در حفظ و تكميل آن كتابخانه سهمي داشته ام، اما توفيقي كه در طي سالهاي 1364 تا 5138 در كتابخانة‌ دائرة‌المعارف بزرگ ا سلامي نصيب من بوده است، كمتر از آن نيست؛ پنهان نمي كنم كه بخش اعظم اين موفقيت ، در حقيقت مرهون بافت سازماني اين مركز و شيوة‌مديريت آن است. از اينرو بگمانم در همين مدت نسبتاً كوتاه در تأسيس يك كتابخانة‌ عظيم تاحدي ايفاي نقشي كرده ام. سفرهايي كه - براي گردآوري منابع اين كتابخانه و آشنايي با مراكز علمي و فرهنگي - به كشورهاي پاكستان، هند، تركيه، سوريه، لبنان داشته‌ام به تجربيات شغليم افزوده است. خوشحالم كه امروز اين كتابخانه، در شُمار گنجينه هاي طراز اول كشور قرار دارد. به هر صورت خوشنود است كه خداوند، سرنوشت مرا با همنشيني كتاب واهل علم رقم زده است.
* نظر به علاقة‌ شخصي و گاه به تشويق دوستان، چند كار به اصطلاح تحقيقي انجام داده ام. این آثار- اعم از تصحیح و تألیف - در زیر می آید:

1349 1) كتابشناسي (معرفي كتابهاي برندة جوايز علمي و شرح احوال مؤلفان آن). مجلة مقالات و بررسيها، دفتر 3/4،ص 180ـ193 و 313ـ316.
1351 2) نامة‌ قزويني به فروزانفر. يغما، ص 608ـ610.
3)مجموعه مقالات و اشعار استاد فروزانفر. جلد اول. تهران، دهخدا، 25+476ص. * چاپ دوم با عنوان مقاله های فروزانفر. تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1382، 602ص.
4) یادداشت ها و اندیشه ها. دکتر زرین کوب، تهران، طهوری، 21+432ص.
1352 ۵) شرح احوال و آثار دکتر محمد معین. جهت ادارة‌ رادیو، برنامة آدینه.
1354 6) مباحثي از تاريخ ادبيات ايران. فروزانفر. تهران، دهخدا، 27+412ص. * چاپ دوم با عنوان تاریخ ادبیات ایران بعد از اسلام تا پایان تیموریان. تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. 1383، 363 ص.
7) فهرست آثار استاد فروزانفر. مجلة دانشکدة ادبیات، شمارة 89، ص4-11. * چاپ 7، 1383.
1355 8) فهرست آثار دکتر زریّن کوب. در کتاب ارمغانی برای زرین کوب، لرستان، ص175-184.
1358 9) مجله كوهسار، دو شماره، (بهمن 1358ـ خرداد1359 )،مدير مسئول مجله بوده‌ام
1359 10) پاره‌اي از مشكلات و نارسائيها در زندگي مردم رودبار الموت. مجلة‌كوهسار، شمارة‌2، ص 75ـ 81.
1363 11) مجموعة مقالات نقد و نظر دربارة حافظ و چند مقالة ديگر. از دكتر هروي. تهران. امير كبير، 1363،311ص.
1366 12) فهرست پايان نامه‌ هاي فارغ التحصيلان دانشكدة الهيات - دكتري و فوق ليسانس 1334-1365، تهران، دانشكدة‌ الهيات،132ص.
1368 13) مقالات حافظ. دكتر حسينعلي هروي. تهران،كتاب سرا، 642ص.
14) بديع الزّمان فروزانفر- مجموعة اشعار، با مقدمة دكتر شفيعي كدكني. تهران، طهوري،198ص. * چاپ دوم با عنوان دیوان فروزانفر. تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1382، 376ص.
1370 15) نامة شمس العلما دربارة فروزانفر. مجلة آينده، سال17، ش5/8،ص544-547.
16) نامه هاي قزويني به فروزانفر، آينده، سال17،ش9/12، ص793-796.
17) فهرست بعضي از كتب كتابخانة‌ سلطنتي ايران. فروزانفر، مجلة كتابداري، دفتر 18، ص139- 240.
1371 18) سالشمار زندگی دكتر غلامحسين صديقي. هفتاد مقاله، تهران، اساطير،ص 13-19.
1372 19) طرح شناخت مآخذ و منابع- كتابشناسي.آينده، سال19، شمارة 4/6،ص420-423.
1374 20) پژوهشي دربارة‌ يك شعار معروف:«إنّ الحيوة عقيدة و جهاد». در كتاب چشمة‌ خورشيد، مجموعة مقالات كنگرة‌ بين المللي امام خميني و فرهنگ عاشورا. دفتر اول. قم، مؤسسة‌ تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)، ص 51-64.
21) كتابخانه و مركز اسناد مركز دائرة المعارف بزرگ اسلامي، در كتاب مجموعة‌ مقالات كنگرة بين المللي كتاب و كتابخانه در تمدن اسلامي. مشهد، بنياد پژوهشهاي اسلامي، ج2،ص846-852
1375 22) فرمان توليت امامزاده علي اصغر زرآباد. مجلة‌‌ وقف، ميراث جاويدان، شمارة‌11/12، ص 92-97.
23) كتابشناسي استاد بديع الزمان فروزانفر. مجلة‌كلك، شمارة‌75-73،ص188-200.تکمیل شده. * سخن آشنا،1383: 319-364.
24) خاطره‌اي از فروزانفر. مجلة كلك، شمارة‌ 75/73، ص 296-298.
25) مجمل رشوند. محمد علي خان رشوند. تصحيح دكتر ستوده- مجيدي.تهران، نشر تاريخ، 56+ 415ص.
26) شرح غزلهاي حافظ. تأليف حسينعلي هروي. وارد كردن مطالب جديد و تجديد نظر شدة‌ ايشان بر نسخة قبلي، تهران، نشر نو.
1376 27) فهرست كتابها و مقاله هاي استاد محمد تقي دانش پژوه از سال 1354 تا 1364. چاپ شده در كتاب بيان الاديان. تأليف فقيه بلخي به تصحيح دانش پژوه.تهران، موقوفات دكتر محمود افشار،ص195-223.
1377 28) فهرست آثار سلطان علي سلطاني شيخ الاسلامي بهبهاني. چاپ شده در مقدمه فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه و مركز اسناد مركز دائرة المعارف بزرگ اسلامي. تهران، مركز دائرة‌ المعارف، جلد اول، ص13-14.
29) فهرست مقالات فلسفي فارسي. تأليف مجيدي، تنظيم موضوعي از عباس مافي. شامل مشخصات 1725 مقاله تا سال 1354،(زیر چاپ).
30) فهرست تفصيلي مجلة مقالات و بررسيها، دفتر 1تا54، (آماده چاپ).
1378 31) نامه هاي قزويني به فروزانفر: يادنامة علامة قزويني. به کوشش علی دهباشی، تهران، كتاب و فرهنگ، ص365-384.
1380 32) الموت (قلعه). تأليف صادق سجادي - عنایت الله مجيدي، دائرةالمعارف بزرگ اسلامي، تهران، ج10،ص91-98.
1381 33) میمون دژ الموت. نامة انجمن، ش م8، ( زمستان 1381) ص76-79.
34) دو قصيده از ناصر قدسي (برادر بديع الزمان فروزانفر) در كتاب اشراقینامه، به کوشش دبیرسیاقی، قزوین، حدیث امروز، ص47-54.
35) رسالة‌ الزاجر للصغار عن معارضة الكبار. تصحيح فروزانفر،در كتاب گنجينة شهاب، كتابخانة عمومي آيت الله مرعشي، جلد سوم، 1381،ص201-246.
36) مجموعه آثار عبدالله قراگوزلو. تهران، دفتر نشر میراث مکتوب، 50+428ص.
1382 37) داستان سعد السلطان. روزنامة ولایت قزوین. ش1157، 28 آبان ، ص1و8.
38) کتابشناسی آثار دکتر شرف الدین خراسانی«شرف»، مجله بخارا، ش32(مهر82): 348-353. * با عنوان: کارنامه دکتر شرف الدین خراسانی، کتاب ماه، ش74(آذر82):126-131.
39) ملاحظاتی در باب کتاب عزیز و نگار(به کوشش یوسف علیخانی، تهران، ققنوس،1382، 256ص).
1383 40) قلعة قسطین لار، نامه انجمن،ش15(پاییز 1383): 31-44.
41) الموت. ایوانف. ترجمه و تحقیق مریم سینایی و مجیدی. نامة انجمن،ش16، (زمستان 1383): 20-40
1384 42) از خاطر و خط استاد[درس ها و چند سخنرانی فروزانفر] با گفتاری از حسینعلی هروی. تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 452ص.
43) سرنوشت آبادیهای تیولی الموت، نامة انجمن، ش م 17(زیر چاپ).
44) فهرست آثار و تحقيقات دكتر منوچهر ستوده. درستوده نامه، ج1، تهران، بنیاد موقوفات افشار، (زیر چاپ).
45) آبرسانی قلعة الموت، در کتاب ستوده نامه، ج2، تهران، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار(زیرچاپ).
46) سالشمار زندگی دکتر منوچهر ستوده. در کتاب ستوده نامه. ج1،تهران، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار(زیرچاپ).
47) طالع نامة کیخسرو و چند بهرة تاریخی و جغرافیایی از آن. در کتاب جشن نامه[ا.م]. زیر چاپ.
48) سالشمار زندگی و آثار دکتر حسینعلی هروی، ضمن مقالات هروی، ج2.
49) مقالات دکتر حسینعلی هروی. جلد دوم. تهران، امیر کبیر(زیر چاپ).
50) فهرست آثار دکتر فتح الله مجتبایی (در مجموعة جشن نامة دکتر مجتبایی) زیر چاپ.
51) مقدَم الدین محمد مبارز کوتوال قلعة الموت . دروازة بهشت، ش18( تابستان 1384):
52) سالشمار سلسلة خداوندان الموت ضمن کتاب میمون دژ الموت. تهران، بنیاد موقوفات افشار:209-221.
53) ميمون دژ الموت، بررسی تاریخی و جغرافیایی. تهران، موقوفات دکتر محمود افشار،373ص،(زیر چاپ).

***
زندگینامه عنایت الله مجیدی ... اینجا
فهرست مؤلفات عنايت الله مجيدي ... اینجا
دیدار با عنایت الله مجیدی، به همراه عکس‌های اختصاصی تادانه از او ... اینجا

tadaneh AT gmail DOT com
Links to this post:
ایجاد یک پیوند