دوشنبه، آذر ۱۳، ۱۳۸۵
چهارمين مجموعه داستان محمدآصف سلطان زاده منتشر شد
عسكر گريز نوشته آصف سلطانزادهعسكر گريز
مجموعه داستان
محمدآصف سلطان زاده
نشر آگه
چاپ يكم پاييز 1385
214 صفحه
شمارگان: 2200 نسخه


چهارمين مجموعه داستان محمدآصف سلطان زاده، نويسنده افغاني ساكن دانمارك با نام "عسكر گريز" به وسيله انتشارات آگه در ایران منتشر شد.
اين مجموعه داستان شامل هشت داستان ( عسكر گريز، اشغال، نقطه، رند بچه كابل، پرده اي ديگر، فرزندكشي، اگر شب بيفتد و ... تا مرز) و واژه نامه دري مي شود.
از محمدآصف سلطان زاده پيش از اين مجموعه داستان هاي "در گريز گم مي شويم"، "نوروز در كابل باصفاست" و "اينك دانمارك" منتشر شده است.
سلطان زاده براي نوشتن داستان هاي مجموعه اول خود برنده جايزه هوشنگ گلشيري شد.
اين نويسنده افغاني كه سال ها در ايران زندگي مي كرد سال 1382 ناچار شد به دنبال سختگيري براي اخراج مهاجران افغان از كشور، ايران را ترك و به دانمارك برود.
tadaneh AT gmail DOT com
Links to this post:
ایجاد یک پیوند