چهارشنبه، مهر ۰۵، ۱۳۸۵
دیدار با رضا هدایت: نقاش، ‌داستان نویس و استاد دانشگاه

رضا هدایت؛ عکس: ‌یوسف علیخانی

رضا هدایت؛ عکس: ‌یوسف علیخانی

رضا هدایت؛ عکس: ‌یوسف علیخانی

رضا هدایت؛ عکس: ‌یوسف علیخانی

رضا هدایت؛ عکس: ‌یوسف علیخانی

رضا هدایت؛ عکس: ‌یوسف علیخانی

رضا هدایت؛ عکس: ‌یوسف علیخانی

رضا هدایت؛ عکس: ‌یوسف علیخانی

رضا هدایت؛ عکس: ‌یوسف علیخانی

رضا هدایت؛ عکس: ‌یوسف علیخانی

رضا هدایت؛ عکس: ‌یوسف علیخانی

رضا هدایت؛ عکس: ‌یوسف علیخانی

رضا هدایت؛ عکس: ‌یوسف علیخانی

رضا هدایت؛ عکس: ‌یوسف علیخانی

رضا هدایت؛ عکس: ‌یوسف علیخانی

tadaneh AT gmail DOT com
Links to this post:
ایجاد یک پیوند